Trwa nabór na kolejną edycję kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie Technik rolnik:

ROL.04 (RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10 (RL.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

organizowanych przez nasze centrum kształcenia ustawicznego – Centrum Kształcenia „EXPERTIS”wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – numer 269578 w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonym przez MEN oraz zarejestrowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi jako ośrodek egzaminacyjny dla państwowych egzaminów zawodowych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, kształcenie teoretyczne w zawodzie realizujemy w formie zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przez Internet – online. Zajęcia praktyczne uczestnik realizuje w gospodarstwie rolnym.

Koszt  kształcenia w zawodzie: 2700 zł (płatności można dokonywać częściami)

Każda edycja kursu jest zgłaszana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Kształcenie w zawodzie jest realizowane na podstawie obowiązującej podstawy programowej MEN kształcenia w zawodzie Technik rolnik – 314207 z 2019r. i uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Państwowy egzamin  zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

ROL.04 – sesja w styczniu 2025r.

ROL.10 – sesja w styczniu 2025r. 

Zgłoszenia uczestnika do egzaminów dokonuje nasza Placówka.

Miejsce egzaminu pisemnego i praktycznego: nasz Ośrodek egzaminacyjny w Rozprzy – CK EXPERTIS, zarejestrowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Łodzi (OKE). 

Po zdaniu egzaminów  uczestnik otrzymuje świadectwo/certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rolnik, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Jeśli chcesz zdobyć kwalifikacje rolnicze, ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Warunkiem otrzymania dyplomu w zawodzie Technik rolnik, potwierdzającego wykształcenie rolnicze, jest posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego.

Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą w zw. z Załącznikiem 1 Rozporządzenia z dnia 13 lipca 2015r., otrzymanie świadectw potwierdzających kwalifikacje ROL.4. i ROL.1o. oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik rolnik, nadaje kwalifikacje rolnicze i potwierdza uzyskanie wykształcenia średniego rolniczego wraz z posiadanym świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum technicznego, średniego liceum zawodowego, szkoły policealnej lub szkoły wyższej).

Kurs jest adresowany do osób, które:

  • chcą nabyć ziemię rolną,
  • uzyskały bądź chcą uzyskać premię dla młodego rolnika lub inne wsparcie unijne dla rolników,
  • z różnych innych przyczyn są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w tym zawodzie.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  1. osoby z dostępem do sieci Internet, z terenu całego kraju lub przebywające zagranicą, mające ukończone 18 lat,
  2. posiadanie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego lub średniego zawodowego lub średniego ogólnego lub wyższego,
  3. przesłanie zgłoszenia na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Naszej stronie lub mailem na adres: zapisy@ck-edukat.pl bądź dostarczenie go osobiście.

Po otrzymaniu zgłoszenia, wysyłamy maila zwrotnego z dalszymi, niezbędnymi informacjami do rozpoczęcia kursu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować:

pod numer tel.: 607 867 203    pon.-pt. w godz. 10.00-17.00

lub na adres mailowy: zapisy@ck-edukat.pl

                                                                                       Zapisz  się  online